منوی توسعه مدیریت


ارتباط با مسئولین معاونت

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
نعمت مصطفاییمعاون توسعه مدیریتtosee@urmaichto.ir33489851-24133459212
فرامرز جانعمورییس امور مالیmali@urmiachto.ir33489851-257 
مهران عبدزادهسرپرست امور اداریedari@urmiachto.ir33489851-221 
ثریا فرضیمسئول انفورماتیکit@urmiachto.ir33489851-250 
مرتضی اسماعیل زادهبودجه bodje@urmiachto.ir33489851-201 

سامانه هاDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0